STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Herstel instroom pabo

16 februari 2017

Het aantal studenten dat start met de pabo is tussen het studiejaar 2015-2016 en 2016-2017 met bijna 10 procent gestegen, tot ruim 5.500 studenten. Dit aantal is nog wel aanzienlijk lager dan de instroom in het studiejaar 2014-2015. De instroom van studenten aan de tweedegraads hbo-lerarenopleidingen is in de periode 2015-2016 2016-2017 nagenoeg gelijk gebleven, terwijl de instroom aan de eerstegraads hbo-lerarenopleidingen licht is gestegen. Dat is vooral te danken aan de instroom in de exacte vakken. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens over de lerarenopleidingen op Stamos.

Vrouwen in meerderheid
Een groot deel van de instromende studenten is vrouw. Zo is driekwart van de ingestroomde studenten aan de pabo vrouw. Bij de tweedegraads hbo-lerarenopleidingen is een kleiner deel vrouw, maar nog altijd een meerderheid: 59 procent. Een uitzondering is de eerstegraads hbo-lerarenopleidingen, waar de mannen met 59 procent in de meerderheid zijn.

Diversiteit instroom beperkt
Naast het aandeel vrouwen bestaat de instroom aan de hbo-lerarenopleidingen ook voor een groot deel uit autochtone studenten. Bij de pabo is 5 procent van de instromende studenten van niet-westerse afkomst en nog eens 5 procent van westerse afkomst. Bij de tweedegraads hbo-lerarenopleidingen is het aandeel studenten met een niet-westerse achtergrond 17 procent en het aandeel met een westerse afkomst 8 procent.

Minder diploma’s pabo
Het aantal studenten dat de pabo met een diploma verlaat, daalde tussen 2014-2015 en 2015-2016 met 8 procent tot bijna 3.800 gediplomeerden. Het aantal gediplomeerden nam in deze periode wel toe bij de talen. Ook zijn er in deze periode meer gediplomeerden in een exact vak.

Meer informatie over de lerarenopleidingen vindt u via onderstaande links:
- Aantal studenten
- Instroom
- Diploma's

• dit is een reflexis systeem •