STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

Aanbodzijde arbeidsmarkt
Tot de aanbodzijde van de arbeidsmarkt worden alle personen gerekend (werkend of werkloos) die zich daadwerkelijk aanbieden op de arbeidsmarkt.
ABP-sectoren
Dit zijn de verschillende overheidssectoren, namelijk onderwijs en wetenschappen, rijk, politie, rechterlijke macht, defensie, provincies, gemeenten, waterschappen en openbare nutsbedrijven.
Allochtoon
Zie niet-westerse allochtoon en westerse allochtoon.
AOC
Agrarisch Opleidingscentrum. De agrarische opleidingscentra in Nederland zijn ontstaan uit een fusie van lagere agrarische scholen (zgn. vbo-scholen) met middelbare landbouwscholen, middelbare tuinbouwscholen en middelbare bosbouwscholen.
Arbeidsmarktkrapte
De verhouding tussen het aantal openstaande vacatures en het aantal direct inzetbare werkzoekenden. Zie ook vacatures.
Arbeidsmarktsectoren
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt in de arbeidsmarkt onderscheid tussen de sector overheid, de gesubsidieerde sector en de particuliere bedrijven.

Tot de overheidssector behoren onderwijs en wetenschappen, rijk, politie, rechterlijke macht, defensie, provincies, gemeenten, waterschappen en openbare nutsbedrijven.

Arbeidsparticipatie
Het begrip arbeidsparticipatie valt uiteen in bruto en netto arbeidsparticipatie.
  • Bruto Arbeidsparticipatie: het percentage van de potentiële beroepsbevolking dat een baan voor tenminste 12 uur per week heeft of een baan zoekt voor tenminste 12 uur.
  • Netto Arbeidsparticipatie: Het percentage van de potentiële beroepsbevolking dat een betaalde baan heeft.
Arbeidspotentieel/potentiële beroepsbevolking
De bevolking van 15 tot en met 64 jaar.
Arbeidsvolume
Onder arbeidsvolume wordt hier verstaan de totale werkgelegenheid uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte's). Dit wordt berekend door het aantal werkzame personen te vermenigvuldigen met hun aanstellingsomvang.
Autochtoon
Personen van wie beide ouders in Nederland geboren zijn. Zie ook etniciteit.
• dit is een reflexis systeem •