STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

Bapo-regeling
Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen. De doelstelling van deze regeling is het aantrekkelijk maken om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen door taakverlichting en/of taakvermindering. Een personeelslid van 52 jaar of ouder kan ervoor kiezen gebruik te maken van deze regeling en de feitelijke werktijd te verminderen. Vanaf 52-jarige leeftijd kan dat voor een tiende van de betrekkingsomvang, vanaf 56 voor twee tiende. Hiervoor moet betrokkene een klein deel van zijn salaris inleveren.
Begintraject
Het begintraject is ingevoerd om de beginsalarissen voor onderwijspersoneel op te trekken. Hierbij stromen nieuwe personeelsleden niet meer in de aanloopschaal in die bij de functie hoort, maar worden ze ingeschaald in het begintraject. Dit traject bestaat uit een reeks van salarisbedragen die vooraf gaat aan de laagste aanloopschaal behorend bij een functie, de salarissen liggen in het traject hoger dan die aan het begin van de aanloopschaal. In de praktijk leidt dit achtereenvolgens tot een daling van het aantal mensen dat in het primair onderwijs wordt ingeschaald in schaal 7, in schaal 8 in het voortgezet onderwijs en schaal 7, 8 en 9 in de beroeps- en volwasseneneducatie.

Met ingang van het jaar 2000 is het begintraject formeel afgeschaft en wordt men direct in de maximumschaal ingeschaald.

Beroepsbevolking
Hierbij gaat het om personen die tenminste twaalf uur per week werken of werk zoeken voor minimaal twaalf uur per week. Van de beroepsbevolking worden personen die ten minste twaalf uur per week werken tot de werkzame beroepsbevolking gerekend en degenen die niet of minder dan twaalf uur per week werken tot de werkloze beroepsbevolking. Als leeftijdscriterium geldt 15 tot en met 64 jaar.
Beroepsrendement
Beroepsrendement is het percentage afgestudeerden dat één jaar na afstuderen werkzaam is in het onderwijs.
BNP
Bruto Nationaal Product. Het BNP is de totale (geld)waarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar) plus de door de inwoners van het eigen land in het buitenland verdiende primaire inkomens minus de door buitenlanders in het betreffende land verdiende primaire inkomens. Het BNP per hoofd van de bevolking is een maat voor de welvaart van een land.
Bovenwettelijke WW
De bovenwettelijke WW-uitkering bestaat meestal uit een aanvullende uitkering en een aansluitende uitkering. De aanvullende uitkering vult de hoogte van de WW-uitkering aan. De aansluitende uitkering verlengt de periode van de gewone WW-uitkering.

Recht op een aansluitende uitkering bestaat als dat onder de oude wachtgeldregeling ook het geval was. De hoogte en de duur van de bovenwettelijke WW-uitkering verschilt per overheidssector. Om voor een bovenwettelijke WW-uitkering in aanmerking te komen, moet er recht bestaan op de gewone WW-uitkering.

Bve
Beroeps- en volwasseneducatie. De bve-sector wordt ook wel geduid als 'mbo-sector'.
BWOO
Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel. Werknemers die voor 1 januari 2001 zijn ontslagen, krijgen/kregen een uitkering op grond van de BWOO.
BZK
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
• dit is een reflexis systeem •