STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

ID-banen
In- en doorstroom-banen. Dit waren voorheen de Melkertbanen.
IP
InvaliditeitsPensioen. Dit is een bovenwettelijke uitkering voor overheidspersoneel, die bedoeld is als aanvulling op de WAO-uitkering.
ISCED
International Standard Classification of Education, dit betreft een internationale standaard om het onderwijs in te delen. Op deze wijze zijn de verschillende onderwijssystemen tussen landen onderling vergelijkbaar.
IVA
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een verzekering die valt onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit twee verzekeringen: de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) bij kortdurend verzuim en bij uitzicht op herstel en de IVA als er geen uitzicht (of zeer kleine kans) op herstel is. Zie ook WIA.
• dit is een reflexis systeem •