STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

Salarisschalen
De salarisschalen 9 tot en met 13 van de leraar zijn in 2000 vervangen door de salarisschalen A tot en met E. De schalen AA tot en met AE zijn van toepassing op de adjunct-directeuren. De schalen DA tot en met DE zijn van toepassing op de directeuren. En de salarisschalen LA tot en met LE zijn van toepassing op de leraren.
Sbao
Speciaal basisonderwijs.
Secundair onderwijs
De indeling naar secundair onderwijs is op Stamos gebaseerd op de International Standard Classification of Education (zie ook ISCED). Deze sector bestaat uit het lager secundair onderwijs en het hogere secundair onderwijs. Lager secundair onderwijs is het best vergelijkbaar met het Nederlandse voortgezet onderwijs. Hogere secundair onderwijs is het best vergelijkbaar met de Nederlandse mbo- en aoc-instellingen en de bovenbouw van de havo en vwo.
So
Speciaal onderwijs, zoals beschreven in de WEC (Wet op Expertisecentra). Het speciaal onderwijs start voor kinderen vanaf 3 jaar en gaat over in het voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen tot de leeftijd van 20 jaar. Het wordt altijd gezamenlijk aangeduid als het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Het (v)so wordt gegeven op de zogenaamde clusterscholen:
  • cluster 1 instellingen voor kinderen met een visuele handicap;
  • cluster 2 scholen voor kinderen met een communicatieve of auditieve handicap: gehoor-, taal- en/of spraakproblemen;
  • cluster 3 scholen voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap;
  • cluster 4 scholen voor kinderen met een psychiatrische- of gedragsstoornis.
Spanningsindicator
De spanningsindicator geeft de verhouding weer van de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid. Het is een indicator om de arbeidsmarktsituatie te karakteriseren en in relatieve zin vergelijkingen te kunnen maken tussen bepaalde groepen.
Steekproefgegevens
Het betreffen gegevens afkomstig uit een steekproef. De gegevens hebben geen betrekking op de volledige populatie, maar zijn wel (zoveel mogelijk) representatief voor de volledige populatie.
Studierendement
Studierendement is het percentage studenten dat na vijf jaar studie de opleiding met succes heeft afgerond.
• dit is een reflexis systeem •