STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

Vacature
Een vacature is een arbeidsplaats die onbezet is en waarvoor door middel van werving geprobeerd wordt om deze arbeidsplaats in te vullen.

Binnen de vacatures wordt het volgende onderscheid gemaakt:

  • ontstane vacatures: de vacatures die in een bepaalde periode zijn ontstaan;
  • vervulde vacatures: de vacatures die in een bepaalde periode zijn vervuld;
  • openstaande vacatures: de vacatures die op het einde van het 3e kwartaal nog openstaan (kwartaalcijfer), respectievelijk het gemiddelde aantal openstaande vacatures op het einde van vier kwartalen (jaarcijfer);
  • moeilijk vervulbare vacatures: vacatures die door werkgevers als moeilijk vervulbaar worden beschouwd;
  • vacature-intensiteit: het aantal vacatures (in fte) als percentage van de werkgelegenheid;
  • vacaturegraad: het aantal ontstane vacatures als percentage van het aantal banen van werknemers (CBS-definitie) of aantal vacatures per duizend banen; indicator dynamiek arbeidsmarkt;
  • Vervangingsvacatures: het aantal vervangingsvacatures is gedefinieerd als het aantal vacatures dat vervuld moet worden om na vertrek van werknemers het aantal banen van werknemers op het oorspronkelijke peil te houden.
Vervangingspercentage
Het vervangingspercentage geeft aan voor welk gedeelte van de verzuimgevallen vervanging is gerealiseerd.
Verzuim
Zie overig verzuim en ziekteverzuim.
Vo
Voortgezet onderwijs.
Vooraanmelding
Voorafgaand aan de definitieve inschrijving aan een opleiding dienen aankomende studenten een vooraanmelding te doen. Bron van de vooraanmeldingen is het CBAP (Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing) van de IB-groep. De gegevens zijn gebaseerd op de eerste opleiding waarvoor men zich aanmeldt, ongeacht of men zich later nog voor andere opleidingen inschrijft. Mocht men dus tussentijds van mening veranderen, dan blijft de eerste opleiding toch staan. Uitzondering hierop zijn opleidingen met een numerus fixus. Een vooraanmelding bij één van deze opleidingen wordt altijd als eerste vooraanmelding gezien.
Vso
Voortgezet speciaal onderwijs. Dit is speciaal onderwijs voor kinderen van 12-19 jaar.
VUT
Vervroegde Uittreding. Deze regeling is sinds april 1997 vervangen door de FPU-regeling.
• dit is een reflexis systeem •