STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van de definities

Wachtgeld
Het wachtgeldvolume heeft betrekking op personen uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte) die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel. Werknemers die voor 1 januari 2001 zijn ontslagen, krijgen/kregen een uitkering op grond het BWOO. Vanaf 2005 is deze reeks afgesloten. De wachtgeldregeling is vanaf dat jaar niet meer van kracht.
WAO
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De WAO verzekert werknemers die langer dan een jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, van een loonvervangende uitkering. Om in aanmerking te komen voor de WAO, moet de werknemer 12 maanden ziek zijn en tenminste voor 15% arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Per 29 december 2005 is de WAO vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

WEC
Wet op de Expertise Centra. De WEC betreft het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Werkgelegenheid
Het aantal werkzame personen ongeacht de aanstellingsomvang.
Werkzame beroepsbevolking
Alle personen van 15-64 jaar die minimaal twaalf uur per week werken. Personen die minder dan twaalf uur per week werken, behoren niet tot de werkzame beroepsbevolking.
Westerse allochtonen
Een persoon die zelf in het buitenland is geboren of van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Allochtonen van wie het land van herkomst ligt in Europa (behalve Turkije), Noord-Amerika, Indonesië, Japan of Oceanië (o.a. Australië en Nieuw Zeeland) worden gerekend tot de westerse allochtonen. Van een in het buitenland geboren allochtoon wordt zijn geboorteland als herkomstland beschouwd.
WGA
regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Een verzekering die valt onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit twee verzekeringen: de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) bij kortdurend verzuim en bij uitzicht op herstel en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) als er geen uitzicht (of zeer kleine kans) op herstel is. Zie ook WIA.
WIA
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en de opvolger is van de WAO. De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn bij ziekte van 104 weken. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO vallen. De WIA bestaat uit twee verzekeringen: de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) bij kortdurend verzuim en bij uitzicht op herstel en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) als er geen uitzicht (of zeer kleine kans) op herstel is.
WPO
Wet op het Primair Onderwijs.
WW
Werkloosheidswet. Werknemers die sinds 1 januari 2001 zijn ontslagen, krijgen een uitkering op grond van de WW. Daarnaast komen zij eventueel in aanmerking voor een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering.
• dit is een reflexis systeem •