STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Ziekteverzuim

de basistabel, in Onderwijs totaal

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Onderwijs 5,0 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 5,3 5,1 5,4 5,3 5,0 4,9 5,1 5,3
Gezondheids- en welzijnszorg 5,2 5,2 5,2 5,0 4,8 4,8 5,0 5,1

Toelichting

Inhoud tabel

Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.Bedrijven mogen het percentage ziekteverzuim zowel berekenen op basis van kalenderdagen als op basis van werkdagen.
Aangenomen wordt dat deze twee wijzen van berekening tot gemiddeld dezelfde ziekteverzuimpercentages leiden.

Als gevolg van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WVLZ) die sinds 1 januari 2004 van kracht is, is het ziekteverzuim inclusief het verzuim langer dan een jaar. Met ingang van 1 januari 2002 valt het reguliere zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meer onder de Ziektewet, maar onder de Wet Arbeid en Zorg. Alleen ziekte als gevolg van zwangerschap valt nog onder de Ziektewet.

Toelichting op de gegevens

De ziekteverzuimgegevens zijn afkomstig van het CBS. Het meerst recente jaar is een voorlopig cijfer. De gegevens over het onderwijs hebben betrekking op alle vormen van openbaar en particulier onderwijs, op elk niveau en voor elk beroep, zowel mondeling en schriftelijk als via radio en televisie. Zowel het onderwijs door de instellingen op de verschillende niveaus van het normale schoolstelsel als volwasseneneducatie, alfabetiseringsprogramma's e.d. Volwasseneneducatie waarvan de inhoud vergelijkbaar is met die van het onderwijs op een specifiek niveau wordt bij dat niveau ingedeeld. Op ieder niveau van het initiƫle onderwijs omvatten de klassen het speciale onderwijs aan lichamelijk of geestelijk gehandicapte leerlingen.

Tabel bijgewerkt: maart 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2004 - 2015 CBS: statline Kalenderjaar

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •