STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (schooljaar)

de basistabel, in Primair onderwijs

  2013 2014 2015 2016
onderwijzend personeel
vacatures in aantal 49 69 100 180
vacatures in fte 50 68 100 181
vacature-intensiteit 50 64 100 150
directiepersoneel
vacatures in aantal 66 74 100 180
vacatures in fte 67 76 100 168
vacature-intensiteit 62 69 100 156
ondersteunend personeel
vacatures in aantal 47 61 100 239
vacatures in fte 53 61 100 261
vacature-intensiteit 53 63 100 226
  • Deze waarden zijn geïndexeerd op het jaar 2015. Voor absolute waarden klik hier.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

De bovenstaande tabel geeft het aantal geïnventariseerde vacatures weer voor het directiepersoneel, onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs. De geinventariseerde vacatures worden weergegeven in aantallen en in fte.

De volgende indeling naar functie wordt weergegeven:

  • Directie: leidinggevenden / managers van een (deel van de) onderwijsinstelling.
  • Onderwijzend personeel: personeel dat in direct contact met de leerling lesgeeft.
  • Ondersteunend personeel: zowel onderwijsondersteunend personeel als beheer- en administratief personeel.

Indien de aanstellingsomvang in de vacature onbekend is, is voor de schatting van het aantal vacatures in fte de gemiddelde aanstellingsomvang voor de betreffende functiecategorie gehanteerd op basis van DUO-gegevens

Toelichting op de gegevens

Regioplan inventariseert online vacatures via verschillende kanalen, te weten:

• belangrijke, grote vacaturebanken via de speciaal voor de barometer ontwikkelde inventarisa-tietool Vacaturemonitor;
• het aanvullend inventariseren van vacatures op sites van alle mbo-instellingen en de grootste besturen in het po en vo;
• het opvragen van databestanden van aanvullende vacaturebanken.

Vanaf de Arbeidsmarktbarometer 2013/2014 (jaartal 2013 op Stamos) wordt inzicht in het aantal vacatures niet meer verkregen door een survey. Het kwartaalsurvey is vervangen door inventarisering van online vacatures op de grootste vacaturewebsites, sites van alle mbo-instellingen en sites van de grootste schoolbesturen. De online geïnventariseerde data worden vervolgens aangevuld met gegevens uit beknopte, vacaturegebonden surveys naar aanleiding van aangetroffen vacatures.

Door deze methode zijn gegevens uit de Arbeidsmarktbarometer 2013/2014 en verder slechts in beperkte vergelijkbaar met voorgaande jaren. Daarom is op Stamos een ‘knip’ aangebracht in de vacaturegegevens. Er zijn tabellen met historische gegevens (t/m 2012) en tabellen met gegevens op basis van deze nieuwe onderzoeksmethode (vanaf 2013). De tabellen met historische gegevens hebben de naam (historisch) achter de tabelnaam staan en zijn hier te bekijken.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2013 - 2015 ITS en Regioplan in opdracht van het ministerie van OCW
De Arbeidsmarktbarometer wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden
schooljaar
2016 Ecorys in opdracht van het ministerie van OCW
De Arbeidsmarktbarometer wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden
schooljaar
• dit is een reflexis systeem •