STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (schooljaar)

naar landsdeel (%), in Primair onderwijs

  2013 2014 2015 2016
onderwijzend personeel
Noord 1 1 0 1
Oost 15,0 14,0 12,0 14,1
West 73 74 78 80
Zuid 11,0 11,0 10,0 4,9
directiepersoneel
Noord 3,0 4,0 5,0 7,7
Oost 20,0 19,0 15,0 20,3
West 62,0 63,0 63,0 57,6
Zuid 15,0 14,0 17,0 14,3
ondersteunend personeel
Noord 4,0 4,0 3,0 5,7
Oost 14,0 17,0 16,0 24,3
West 58,0 58,0 59,0 60,6
Zuid 24,0 21,0 22,0 9,4
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

De bovenstaande tabel geeft het aandeel geïnventariseerde vacatures weer voor het directiepersoneel, onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs per landsdeel.

De volgende indeling naar functie wordt weergegeven:

  • Directie: leidinggevenden / managers van een (deel van de) onderwijsinstelling.
  • Onderwijzend personeel: personeel dat in direct contact met de leerling lesgeeft.
  • Ondersteunend personeel: zowel onderwijsondersteunend personeel als beheer- en administratief personeel.

Met behulp van de school- / bestuursgegevens worden de vacatures gecategoriseerd naar lands-deel (Noord, Oost, West, Zuid). Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van de provincie waar de school (en dus de vacature) zich bevindt. Indien de specifieke school onbekend is wordt gekeken naar de provincie waar het bestuur is gevestigd.

Onder landsdeel Noord worden de volgende provincies geschaard: Friesland, Groningen en Drenthe. Onder Oostvallen de provincies: Flevoland, Overijssel en Gelderland. Onder West vallen: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Tot slot worden deze provincies gecategoriseerd als Zuid: Noord-Brabant en Limburg.

Toelichting op de gegevens

Regioplan inventariseert online vacatures via verschillende kanalen, te weten:

• belangrijke, grote vacaturebanken via de speciaal voor de barometer ontwikkelde inventarisa-tietool Vacaturemonitor;
• het aanvullend inventariseren van vacatures op sites van alle mbo-instellingen en de grootste besturen in het po en vo;
• het opvragen van databestanden van aanvullende vacaturebanken.

Vanaf de Arbeidsmarktbarometer 2013/2014 (jaartal 2013 op Stamos) wordt inzicht in het aantal vacatures niet meer verkregen door een survey. Het kwartaalsurvey is vervangen door inventarisering van online vacatures op de grootste vacaturewebsites, sites van alle mbo-instellingen en sites van de grootste schoolbesturen. De online geïnventariseerde data worden vervolgens aangevuld met gegevens uit beknopte, vacaturegebonden surveys naar aanleiding van aangetroffen vacatures.

Door deze methode zijn gegevens uit de Arbeidsmarktbarometer 2013/2014 en verder slechts in beperkte vergelijkbaar met voorgaande jaren. Daarom is op Stamos een ‘knip’ aangebracht in de vacaturegegevens. Er zijn tabellen met historische gegevens (t/m 2012) en tabellen met gegevens op basis van deze nieuwe onderzoeksmethode (vanaf 2013). De tabellen met historische gegevens hebben de naam (historisch) achter de tabelnaam staan en zijn hier te bekijken.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2013 - 2015 ITS en Regioplan in opdracht van het ministerie van OCW
De Arbeidsmarktbarometer wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden
schooljaar
2016 Ecorys in opdracht van het ministerie van OCW
De Arbeidsmarktbarometer wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden
schooljaar
• dit is een reflexis systeem •