STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

WAO/WIA, aantal uitkeringen

naar geslacht (%), in Primair onderwijs

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
IVA
man 30,9 29,7 29,0 27,9 27,3 27,4
vrouw 69,1 70,3 71,0 72,1 72,7 72,6
WGA
man 22,0 22,6 21,9 21,3 19,8 18,9
vrouw 78,0 77,4 78,1 78,7 80,2 81,1
WAO
man 26,2 25,4 24,6 23,3 22,1 20,6
vrouw 73,8 74,6 75,4 76,7 77,9 79,4
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de procentuele verdeling van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO/WIA) naar geslacht. Het aantal arbeidsongeschikten (WAO/WIA) is bepaald op het einde van de peilperiode, en geeft de ultimo stand weer.

De gegevens van het meest recente jaar zijn de voorlopige cijfers.

Toelichting op de gegevens

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is van kracht sinds 1 januari 2006 en kent twee regelingen:

  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze regeling voorziet in een uitkering aan mensen die tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsgeschikt (d.w.z. vanwege ziekte ten hoogste 65% of minder van het loon kunt verdienen) zijn.

  • IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Dit betreft een uitkering voor mensen die volledig (minstens 80%) en langdurig niet meer in staat zijn te werken.

De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) betreft een 'oude' regeling, en geldt alleen nog voor mensen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen. Het gaat daarbij om mensen die minimaal 15% arbeidsongeschikt zijn. Doordat er – behoudens uitzonderingsgevallen – geen nieuwe instroom meer in de WAO plaatsvindt, neemt het aantal WAO'ers de laatste jaren sterk af.

Relevante links

Het CAOP heeft een factsheet gepubliceerd over het gebruik van de WAO-/ WIA-uitkering in de onderwijssectoren. Deze factsheet vindt u hier.

Tabel bijgewerkt: juli 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2005 BZK: Kosmos databank december
2006-2015 BZK: Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector
Ga voor de Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector naar de website www.arbeidenoverheid.nl
december
2016 BZK: Kennisbank Openbaar Bestuur
Ga voor de Kennisbank naar www.kennisopenbaarbestuur.nl. KOB is de opvolger van APS.
december
• dit is een reflexis systeem •