STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Ziekteverzuim

de basistabel, in Voortgezet onderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
onderwijzend personeel
Verzuimpercentage 5,1 4,9 5,0 5,2 5,0 4,9 4,9 5,1
Meldingsfrequentie 1,7 1,5 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8
Gemiddelde verzuimduur 10,9 10,4 14,0 14,0 12,0 13,0 12,0 12,0
Percentage nulverzuim 34,0 36,7 41,2 37,9 40,2 47,8 40,7 33,8
Vervangingspercentage
ondersteunend personeel
Verzuimpercentage 5,8 5,4 5,2 5,5 5,4 5,1 5,2 5,4
Meldingsfrequentie 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3
Gemiddelde verzuimduur 15,1 14,2 19,0 18,0 16,0 17,0 15,0 16,0
Percentage nulverzuim 37,1 42,7 47,7 43,4 43,6 50,5 45,4 43,6
Vervangingspercentage

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het verzuim van onderwijzend en directie personeel en van het ondersteunend personeel, gedurende een kalenderjaar. De vijf ziekteverzuimmaten zijn:

  • Ziekteverzuimpercentage: welk deel van de werktijd in een jaar verloren is gegaan wegens ziekteverzuim van werknemers.
  • Meldingsfrequentie: het gemiddeld aantal ziektemeldingen per werknemer.
  • Gemiddelde verzuimduur: hoeveel dagen werknemers per ziekteverzuimgeval gemiddeld hebben verzuimd.
  • Nulverzuim: het percentage werknemers dat zich niet ziek heeft gemeld.
  • Vervangingspercentage: het percentage van de ziekteverzuimgevallen waar vervanging voor is gerealiseerd.

Deze gegevens zijn exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Toelichting op de gegevens

De cijfers van 2006 zijn gebaseerd op de adminstratie van CASO en Centric. In 2007 zijn de gegevens van Merces en in 2008 zijn de gegevens Raet hier aan toegevoegd.

De cijfers van 2009 zijn samengesteld op basis van de administratie van Raet ECS (voorheen CASO), Merces en Raet. Voor 2010 en 2011 zijn daar de gegevens van Magma IT bijgekomen. DUO heeft besloten de gegevens van Merces wegens onduidelijkheid over de datastructuur van de verlofgegevens buiten beschouwing te laten bij de cijfers over 2012.

Over 2010 - 2015 zijn de benodigde bestanden door de salarisverwerkers aan DUO geleverd volgens het Programma van Eisen (PvE). In het PvE is vastgelegd welke gegevens door het bevoegd gezag geleverd moeten worden. De bestanden over 2010 - 2015 (en dus volgens PvE-levering) zijn op zo’n manier opgebouwd dat het vervangingspercentage niet meer berekend kan worden. Bij de interpretatie van de verzuimcijfers dient rekening te worden gehouden met een mogelijke onderschatting van het verzuim.

Nieuwe inzichten in de registratie van verlof hebben licht geworpen op de samenhang tussen de betrekkingsomvang van personen en hun omvang verlof. Dit heeft geleid tot een wijziging van de berekeningswijze van de verzuimkengetallen. Het effect van deze wijziging is onderzocht en meegenomen in de verzuimcijfers vanaf 2011.

Tabel bijgewerkt: januari 2018

Bronnen

jarenbronpeildatum
1994-1995 LISWO: ziekteverzuim in het onderwijs 1994/1995
Gebaseerd op steekproef
kalenderjaar
1996-1998 B&A Groep/TNO Arbeid: Ziekteverzuim Primair en voortgezet onderwijs 1997-1998 Schooljaar
1999-2005 Regioplan: Verzuim onder personeel in het onderwijs
Gebaseerd op populatie
kalenderjaar
2006-2010 Arbo-VO: ziekteverzuimcijfers kalenderjaar
2011-2016 Verzuimonderzoek PO en VO, DUO
Het rapport 'Verzuimonderzoek PO en VO' is hier te downloaden.
kalenderjaar
• dit is een reflexis systeem •