STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Bevoegdheden leraren (%)

bevoegd en benoembaar gegeven lessen, naar schoolsoort regio (historisch), in Voortgezet onderwijs

  2006 2007 2008
vmbo
binnen de randstad
bevoegd 69,0 68,3 67,3
benoembaar / in opleiding 8,1 10,2 10,5
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 22,9 21,5 22,2
buiten de randstad
bevoegd 62,5 62,7 65,5
benoembaar / in opleiding 10,9 13,4 11,0
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 26,6 23,9 23,5
vmbo/havo/vwo
binnen de randstad
bevoegd 77,5 76,4 75,0
benoembaar / in opleiding 5,9 7,3 6,9
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 16,6 16,3 18,1
buiten de randstad
bevoegd 71,8 71,0 71,0
benoembaar / in opleiding 6,6 8,4 7,8
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 21,6 20,6 21,2
vmbo-t/havo/vwo
binnen de randstad
bevoegd 85,5 82,7 81,9
benoembaar / in opleiding 3,6 4,4 4,1
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 10,9 12,9 14,0
buiten de randstad
bevoegd 82,7 79,2 78,3
benoembaar / in opleiding 4,2 5,1 4,6
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 13,1 15,7 17,1
havo/vwo
binnen de randstad
bevoegd 91,5 88,6 87,2
benoembaar / in opleiding 1,6 2,9 2,0
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 6,9 8,5 10,8
buiten de randstad
bevoegd 88,0 85,5 82,7
benoembaar / in opleiding 2,1 3,7 3,6
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 9,9 10,8 13,7
 • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
 • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat de procentuele verdeling van het aantal lessen dat door een bevoegde of een benoembare leraar wordt gegeven, naar schoolsoort binnen en buiten de randstad.

Toelichting op de gegevens

De categorie vmbo-t/havo/vwo omvat naast de havo en het vwo alleen de richting vmbo theoretische leerweg. In de categorie vmbo/havo/vwo zitten ook alle andere richtingen binnen het vmbo.

De cijfers hebben alleen betrekking op de functiegroep leraren en niet op het management of ondersteuners. De cijfers zijn een momentopname, het percentage bevoegd gegeven lessen kan gedurende een schooljaar variëren. De indeling naar bevoegd, benoembaar of onbevoegd gegeven lessen is als volgt:

Bevoegd

 • Eerstegraders, mits men lesgeeft binnen het eigen vak.
 • Tweedegraders mits tweedegraads les wordt gegeven binnen het eigen vak.
 • Leraren met een verklaring van de Minister (art. 33, lid2 Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO), volgens wetgeving geldend tot en met 1 augustus 2006).
 • Leraren bevoegd bevonden onder art. 36 WVO, volgens wetgeving geldend tot en met 1 augustus 2006.
 • Leraren vallend onder art. 2 WVO (volgens verouderde wetgeving) of in het bezit zijn van een pabo-diploma (tot en met 1 augustus 2006) die tweedegraads een van de volgende vakken verzorgen: Nederlands, Engels, Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Verzorging, Muziek, HV 2 (Textiele werkvormen) of Tekenen. Artikel 2 WVO (geldend tot en met 1 augustus 2006) heeft alleen betrekking op de eerste twee lesjaren van het vmbo. Het is echter niet mogelijk een onderscheid te maken naar het lesjaar waar les aan wordt gegeven. Dit kan leiden tot een te hoog percentage bevoegden.

Benoembaar

 • Personen die korter dan 4 jaar een lerarenopleiding volgen, zoals LIO’s en zij-instromers (exclusief pabo)
 • Leraren die binnen het eigen vak eerstegraads lesgeven met een tweedegraads akte
 • Personen met een eerste- of tweedegraads bevoegdheid die maximaal 4 jaar een vak geven waarvoor ze niet bevoegd zijn.

Onbevoegd/artikel 33.3

 • Al het lesgevend personeel dat niet als onbevoegd of benoembaar kan worden aangemerkt.
 • Personen aangesteld op grond van artikel 33, derde lid WVO. Met ingang van de wet BIO kunnen scholen zelf besluiten personeel aan te stellen onder artikel 33.3. In geval van aantoonbare krapte, kan de school zelf telkens voor hoogtens 1 jaar een leraar aanstellen.
 • De lessen waarvan op basis van de geleverde gegevens niet eenduidig is vast te stellen of de verantwoordelijke leraar bevoegd of benoembaar is.

De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat jaar 2008 voor schooljaar 2008/2009, jaar 2007 voor schooljaar 2007/2008, et cetera.

De cijfers zijn afkomstig van de website bevoegd.nl. De gegevens op deze website zijn gebaseerd op de IPTO dataverzameling vakken, CRIHO gegevens, Personeelsgegevens CFI en de enquete Startmeting Convenant LeerKracht van Nederland.

Tabel bijgewerkt: juni 2010

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2008 Ministerie van OCW: bevoegd.nl
De website bevoegd.nl is hier te vinden.
1 oktober
• dit is een reflexis systeem •