STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (schooljaar)

aantal vacatures, in Wetenschappelijk onderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
vacatures in het HBO en WO
ontstane vacatures 6.000 5.000 5.000 6.000 6.000 7.000 8.000 8.000
vervulde vacatures 7.000 5.000 5.000 6.000 6.000 7.000 7.000 8.000
openstaande vacatures 1.100 800 700 700 700 800 1.200 1.200

Toelichting

Inhoud tabel

Onder een vacature wordt verstaan een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.
Tot de vacatures worden ook gerekend:
- Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
- Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten.
- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).

Onderscheid wordt gemaakt tussen openstaande, ontstane en vervulde vacatures. Openstaande vacatures zijn vacatures waar nog geen personeel voor is gevonden. Ontstane vacatures zijn vacatures die tijdens de verslagperiode zijn ontstaan. Vervulde vacatures zijn vacatures die tijdens de verslagperiode zijn vervuld. De vacatures die tijdens de verslagperiode zijn vervallen zonder dat zij zijn vervuld worden ook bij de vervulde vacatures gevoegd. Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook de vacatures gerekend die in het verslagkwartaal zowel zijn ontstaan als inmiddels weer zijn vervuld.

Het betreft hier vacatures in het gehele Hoger onderwijs (HBO en WO). Het is in de beschikbare gegevens van CBS Statline niet mogelijk om deze vacaturesgegevens uit te splitsten voor het HBO en WO.

Tabel bijgewerkt: februari 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
1998-2016 CBS: statline
De betreffende tabel is hier te vinden.
kalenderjaar
• dit is een reflexis systeem •