STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Minder studenten aan lerarenopleidingen verwacht

18 september 2015

Het aantal studenten dat een lerarenopleiding volgt, zal de komende jaren dalen. Het aantal studenten aan de pabo daalt het minst sterk: tussen 2015 en 2020 wordt een daling van 1 procent verwacht. De daling is het sterkst zichtbaar bij de universitaire lerarenopleidingen. In dezelfde periode daalt het aantal studenten aan de universitaire lerarenopleidingen met ruim 10 procent, tot 1.629 studenten. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens op Stamos op basis van de Referentieraming 2015 van het ministerie van OCW.

Daling deeltijdstudenten pabo
De daling is bij meerdere opleidingen toe te schrijven aan een daling van het aantal deeltijdstudenten. Zo daalt het aantal deeltijdstudenten aan de pabo tussen 2015 en 2020 met 25 procent, terwijl het aantal voltijdstudenten aan de pabo met 2 procent toeneemt. Ook bij de lerarenopleiding voor voortgezet onderwijs daalt het aantal deeltijdstudenten, terwijl het aantal voltijdstudenten in deze periode met 4 procent toeneemt. Bij de lerarenopleiding voortgezet onderwijs (master) en bij de universitaire lerarenopleidingen daalt tussen 2015 en 2020 zowel het aantal deeltijd- als het aantal voltijdstudenten.

Minder gediplomeerden
In navolging van het aantal studenten zal ook het aantal gediplomeerden de komende jaren dalen. Het aantal gediplomeerden daalt tussen 2015 en 2020 het sterkst bij de universitaire lerarenopleidingen (- 7 procent), gevolgd door de pabo (-6 procent). In 2020 zullen naar verwachting 830 studenten een universitaire lerarenopleiding afronden, terwijl 3.496 studenten de pabo zullen afronden.

Meer informatie over deze ramingen vindt u via onderstaande links:
- Raming instroom studenten
- Raming aantal studenten
- Raming uitstroom studenten

• dit is een reflexis systeem •