STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Bijna 70 procent leerlingen primair onderwijs krijgt les op niet-openbare school

25 mei 2016

Een ruime meerderheid van de leerlingen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs krijgt les op een niet-openbare school. Dit geldt voor 69 procent van de leerlingen in het primair onderwijs (1.070.717 leerlingen in 2015) en 61 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (609.614 leerlingen in 2015). Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens op Stamos.

Grootste aandeel leerlingen op Rooms-Katholieke scholen
Wanneer we nader inzoomen op de denominatie van scholen, blijkt dat 33 procent van alle leerlingen in het primair onderwijs in 2015 les krijgt op een Rooms-Katholieke school. Zo’n 23 procent van de leerlingen krijgt les op een Protestants-Christelijke school en 30 procent op een openbare school. Het aantal leerlingen in het primair onderwijs is bij veel denominaties de afgelopen jaren afgenomen. Uitzondering hierop vormen onder andere de Islamitische scholen, Reformatorische scholen en interconfessionele scholen in het primair onderwijs.

In het voortgezet onderwijs krijgt het grootste aandeel leerlingen les op openbare scholen (27 procent), gevolgd door Rooms-Katholieke scholen (24 procent) en Protestants-Christelijke scholen (18 procent). In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen de afgelopen jaren met name toegenomen op samenwerkingsscholen (openbaar en algemeen bijzonder), antroposofische scholen en Evangelische scholen.

Aandeel gewichtenleerlingen neemt af
Naast de leerlingaantallen per denominatie zijn op Stamos ook gegevens over gewichtenleerlingen in het basisonderwijs geactualiseerd. Uit deze gegevens blijkt dat het aandeel leerlingen zonder gewicht is toegenomen. Zo heeft in 2015 91 procent van de leerlingen geen gewicht toegekend gekregen, ten opzichte van 87 procent in 2010. In 2015 kreeg 5 procent van de leerlingen het gewicht 0.3 toegekend, terwijl 4 procent van de leerlingen het gewicht 1.2 toegekend heeft gekregen. Ter vergelijking, in 2010 was dit respectievelijk 7 procent en 6 procent.

Naast gegevens over het aantal leerlingen zijn op Stamos ook gegevens over scholen en schoolbesturen in de verschillende onderwijssectoren geactualiseerd. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u via onderstaande links:
- Leerlingen/studenten
- Scholen en instellingen
- Schoolbesturen

• dit is een reflexis systeem •