STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Nieuwe bevoegdheidscijfers voortgezet onderwijs

30 juni 2016

Van alle lesuren in het voortgezet onderwijs waarvoor een bevoegdheid kan worden vastgesteld, wordt 88,2% bevoegd gegeven. Zo'n 6 procent van de lesuren wordt benoembaar gegeven en ruim 5 procent onbevoegd. Benoembare lessen worden veelal gedoceerd door docenten in opleiding, maar docenten kunnen in dit geval ook onderbevoegd zijn. Het vmbo kent het laagste aandeel bevoegd gegeven lessen (84,9%), het vwo het hoogste (93,0%). Dit blijkt uit de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) 2014. IPTO is een telling op alle scholen in het voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs). Tijdens deze telling worden voor al het lesgevend personeel gegevens verzameld over de lessen die zij geven. Nadat is vastgesteld wie welke lesuren geeft, wordt bepaald of deze lesuren bevoegd gegeven worden. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) laat IPTO jaarlijks uitvoeren.

Veel benoembare lessen op havo
Het vmbo kent niet alleen het laagste aandeel bevoegd gegeven lessen maar ook het hoogste percentage onbevoegd gegeven lessen (8,4%). Het aandeel onbevoegd gegeven lessen ligt bij havo en vwo lager (3,5% en 2,6%). Lessen op de havo worden echter naar verhouding wel relatief veel benoembaar gegeven (7,9%).

Maatschappijleer en wiskunde laagste percentage bevoegde lesuren
Van alle avo-vakken worden lessen voor de vakken wiskunde en maatschappijleer/maatschappijwetenschappen het minst vaak bevoegd gegeven. Bijna 81 procent van de lessen voor deze vakken wordt bevoegd gegeven. Lichamelijke opvoeding kent het hoogste percentage bevoegd gegeven lessen (99%), gevold door tekenen (97,7%)

Met name jonge docenten geven onbevoegde lesuren
Wanneer we kijken naar de kenmerken van personeel dat onbevoegd lesgeeft, blijkt dat onbevoegd lesgeven relatief vaak voorkomt onder jongeren. Onder 35-minners wordt 10,2% van de lessen onbevoegd gegeven. Onder 55-plussers is dit ruim 1%. Jongeren geven wel relatief vaak benoembaar les.

Meer informatie over bevoegd, benoembaar en onbevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs vindt u via onderstaande link:
- Bevoegdheid voortgezet onderwijs

• dit is een reflexis systeem •