STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Factsheets geactualiseerd

4 augustus 2016

Op Stamos zijn verschillende factsheets geactualiseerd. In deze factsheets worden cijfers over meerdere onderwijssectoren geduid, zodat zowel de ontwikkeling in een sector als de benchmark in een oogopslag inzichtelijk is.

Instroom lerarenopleidingen
Uit deze factsheet blijkt dat het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs tussen 2011 en 2015 is afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen zijn er wel verschillen waarneembaar tussen de verschillende vakkenclusters. Bijna alle lerarenopleidingen hebben te maken met beperkte diversiteit.

Gediplomeerden lerarenopleidingen
Het aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. Tussen 2010 en 2014 is het aantal gediplomeerden ook afgenomen bij de tweedegraads opleidingen tot docent voortgezet onderwijs. Ook het aantal gediplomeerden bij de eerstegraads hbo-opleidingen tot docent voortgezet onderwijs is afgenomen, terwijl het aantal ulo gediplomeerden juist is toegenomen. Studenten aan lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs (hbo) studeren in 2014 voornamelijk af binnen de clusters maatschappij en talen.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de beroeps- en volwasseneneducatie is de afgelopen jaren teruggelopen. De daling is het meest sterk aanwezig in het primair onderwijs en het minst sterk in het voortgezet onderwijs. Kwam het aantal fte in het PO, het VO en de BVE in 2011 nog uit op 263.000, in 2015 is dit aantal gedaald tot 244.000 fte (322.600 personen).

Werkgelegenheid naar geslacht
In het schooljaar 2015/2016 wordt in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de beroeps- en volwasseneneducatie 36 procent van de werkgelegenheid (in fte) vervuld door mannen; daarmee is duidelijk dat het onderwijs in Nederland nog altijd een gefeminiseerde sector is. Het aandeel vrouwen is tussen 2011 en 2015 daarnaast ook nog eens gestegen, zo blijkt uit deze factsheet.

Werkgelegenheid naar leeftijd
Deze factsheet laat zien dat het aantal 55-plussers tussen 2011 en 2015 is toegenomen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de beroeps- en volwasseneducatie. De vergrijzing vindt plaats in alle sectoren en in elke functie. Vooral in de beroeps- en volwasseneducatie is deze groep sterk gestegen: van 15.105 55-plussers in 2011 naar 17.346 55-plussers in 2015.

WIA-uitkeringen

Uit deze factsheet blijkt dat het aantal nieuwe WIA-uitkeringen in het onderwijs sinds 2011 iets is gedaald. Wel zijn er verschillen tussen de sectoren. In het hoger beroepsonderwijs heeft de grootste stijging plaatsgevonden, terwijl in het primair onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs er sprake is van een daling van het aantal nieuwe WIA-uitkeringen. Het zijn met name ouderen die aanspraak maken op WIA-uitkeringen.

Geïnteresseerd in een van deze of in een van onze andere factsheets? U kunt ze hier downloaden.

• dit is een reflexis systeem •